Czy pracująca w Niemczech osoba, jako pracownik najemny, musi złożyć deklaracje podatkową?

Płace podatku dochodowego z wynagrodzeina w bieżącym miesiącu, zawsze stanowiᶏ jedynie przedpłatę podatku rocznego do dnia 31.12. biezᶏcego roku. Po zakończeniu roku kalendarzowego należy złożyc deklaracjᶒ podatkowᶏ do urzᶒdu skarbwego w termine do 31.07. nastᶒpnego roku.

Według ustawy (§ 46 EstG) w Niemczech składanie deklaracji podatkowych jest obowiązkowe miᶒdzy innymi w następujących przypadkach:

  • Przychody które nie podlegajᶏ obowiązku opłacania podatku lub przychody zastᶒpcze (np. zasiłek dla bezrobotnych, urlop wychowawczy), jeżeli przychody te przekroczᶏ 410 EUR
  • Podatnik uyzskuje wynagrodzenie od kilku pracodawców (to znaczy w przypadku rozliczenia według klasy podatkowej VI)
  • Państwo wraz z małżonkiem uzyskuja wynagrodzenie oraz majᶏ kombinacje klas podatkowych III/V
  • Jeżeli na karcie podatkowej uwzglᶒdnione zostały kwoty wolne od podatku (n.p. koszty dojazdu do pracy, koszty za drugie mieszkanie na miejscu pracy)
  • Państwo wraz z małżonkiem nie zdecydowali się na standartowe wspólne rozliczenie podatkowe oraz nie wyrażają zgody np na podział kwot wolnych od poadtku (n.p. edukacja)
  • Kiedy otrzymali Państwo dodatkowe płace  (premie/bonus) z pracy, ale w tym samym roku zmienili Państwo pracodawcę i nie uznał on w obliczeniu podatku dochodowego, wartości od poprzedniego pracodawcy.
  • W przypadku, gdy Państwo się rozwiedli lub w przypadku śmierci małżonka i w tym samym roku wzięli Państwo ponownie ślub
  • Jeśli w karcie podatkowej zostało ujęte, że małżonek mieszka za granicą, w kraju Unii Europejskiej
  • Jeżeli miejsce stałego zamieszkania Państwa jest za granicᶏ, ale posiadają Państwo nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Ponadto istnieje obowiązek złożenia deklaracji podatkowej, jeśli urząd skarbowy do tego wezwie.

Wyjątkowo, pracownicy z I klasą podatkową, którzy pracują jako pracownicy najemni, nie muszą składać zeznania podatkowego. Dzieje się tak dlatego, że z reguły pracodawca potrąca już podatek od wynagrodzenia i odprowadza go do urzędu skarbowego wraz z miesięcznym rozliczeniem wynagrodzenia. Jeśli jednak pracownik ma wyższe wydatki związane z dochodami, specjalne wydatki lub nadzwyczajne obciążenia, wówczas zapłacił zbyt wysokie podatki i zdecydowanie powinien złożyć zeznanie podatkowe dobrowolnie.

Uchybienie siᶒ od obowiᶏzku złożenia delkaracji podatkowej może zostac traktowane jako przestᶒpstwo (Steuerhinterziehung). Za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat lub grzywna.

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie tematu chętnie słyżymy pomocą.