Jakie korzyści finsnsowe może mieć rozliczenie podatku w Niemczech

Co do zasady w Niemczech istieje obowiᶏzek rozliczenia siᶒ z podatku dochodwego za rok kalendarzowy. Na temat obowiązku informowaliśmy w blogu.

Po złożeniu deklaracji podatkowej podatek będzie rozliczany przez właściwy urząd skarbowy na podstawie złożonej deklaracji. Będzie on rozliczany ze względu na to, jakie są przychody oraz miᶒdzy innymi, jakie koszty zostały poniesione w ramach pracy. W przypadku przychodów z pracy najemnej, z reguły są dokonywane zwroty zapłaconego podatku. Koszty zwiᶏzane z prac, które uwzglᶒdnia urzᶏd skarbowy to miᶒdzy innymi:

  • dojazdy do pracy
  • materiały do pracy (narzᶒdzia, telefon, komputer, internet itd.)
  • koszty za drugie mieszkanie na miejscu pracy
  • koszty przeprowadzki na miejsce pracy
  • diety itd.

Dodatkowo możliwe jest, że w deklaracji podatkowej można skorygować niekorzystnie wcześniej podanᶏ klasę podatkowᶏ. Często się zdarza, że pracownik w bieżącym roku będzie opodatkowany na przykładzie według klasy podatkowej I, pomimo spełnienia warunków dla korzystniejszej klasy podatkowej III.

Z reguły złożenie deklaracji podatkowej jest korzystna dla osób uzyskujacyh dochody z pracy najemnej.

Osoby, które ze swojej winy nie złożą deklaracji podatkowej podlegają w Niemczech, co do zasady karze z tytułu odchylania sie od płacenia podatku. W tych wypadkach grozi nawet kara pozbawienia wolności do lat 5 lub grzywna. Ponadto są ustanowione kary za zwłokę.

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie tematu chętnie słyżymy Państwu pomocą.