Niemcy: Rejestracja VAT w handlu internetowym od 01.01.2019 r.

Bez rejestracji podatkowej w Niemczech grozi zablokowanie sprzedawców z Polski na rynkach internetowych w Niemczech.

Niemcy rejestracja VAT, handel internetowy niemcy, VAT Amazon, Ebay Niemcy

Zobowiązania z tytułu podatku VAT w Niemczech dla polskich sprzedawców

Aby określić obowiązki związane z zapłatᶏ podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami należy rozróżnić, czy towary są wysyłane do Niemiec z Polski, czy z magazynu z Niemiec (np. magazyn Amazon w Niemczech).

Sprzedaż wysyłkowa z Polski do progu w wysokości 100.000 euro

Jeśli polski sprzedawca wysyła towar bezpośrednio z Polski do klienta w Niemczech, może on wystawić fakturę z polskim podatkiem VAT, jeżeli w ciągu roku obroty nie przekroczᶏ 100.000 euro. Jeżeli polski sprzedawca przekroczy próg 100.000 euro, musi on się zarejestrować w Niemczech dla celów podatku VAT oraz do zapłaty podatku VAT w Niemczech.

Ze względu na niższy podatek VAT w Niemczech w wysokości, co do zasady 19 procent, dobrowolna rejestracja w Niemczech może być opłacalna również ze względów konkurencyjnych.

Sprzedaż wysyłkowa z magazynu z Niemiec 

Obowiązki podatku VAT są bardziej skomplikowane, jeśli polski sprzedawca korzysta z infrastruktury operatora rynku internetowego (np. magazyn Amazon). Zastosowanie polskiej czy niemieckiej ustawy VAT zależy od kraju, z którego towar przedsiębiorcy z polski jest wysyłany przez operatora rynku internetowego do klienta w Niemczech. Jeśli towary polskiego sprzedawcy są transportowane do Niemiec oraz wysyłane z magazynu w Niemczech, Polski przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę z Niemieckim podatkiem VAT oraz odprowadzi podatek VAT do właściwego urzędu skarbowego w Niemczech. W tym celu przedsiębiorca musi zarejestrować się w niemieckim urzędzie skarbowym.

Od 2019 r. niemieccy operatorzy rynków internetowych będą odpowiedzialni za podatek VAT swoich klientów

W celu uniknięcia strat w handlu internetowym, rząd niemiecki podjął w dniu 1 sierpnia 2018 r. decyzję o zmianie ustawy o podatku VAT. Nowa ustawa obowiązuje wszystkie dostawy realizowane na rynkach internetowych, które rozpoczynają się lub kończą w Niemczech.

Zgodnie z nowymi przepisami o podatku VAT, operatorzy rynku internetowego będą zobowiązani do rejestrowania danych zarejestrowanych u nich sprzedawców oraz przechowywania wyszczegόlnionych informacji o sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem platformy internetowej. Operatorzy bᶒdᶏ również zobowiązani do przekazania tych danych organom podatkowym w Niemczech na żądanie. Zgodnie z nową ustawą VAT, operatorzy rynku internetowego będą także odpowiedzialny za niezapłacony podatek VAT przez sprzedawcόw, którzy sᶏ zarejestrowani na rynku internetowym oraz którzy nie przestrzegają obowiązków w zakresie podatku VAT.

Ze względu na obowiązki oraz odpowiedzialność podatkową operatorów rynków internetowych można domniemywać, że operatorzy będą żądać odpowiednich rejestracji.

Zasady ustawy

Nowe przepisy mają zastosowanie do wszystkich operatorów “rynków internetowych”, za pośrednictwem, których dokonuje siᶒ transakcji online.

Podmioty te są zobowiązane do rejestrowania określonych informacji w celu wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania sprzedawców z tytułu podatku VAT. Obejmuje to następujące informacje:

1. Nazwę i pełny adres przedawcy,

2. Numer identyfikacji podatkowej; jeśli jest dostępny, numer NIP nadany przez Federalny Centralny Urząd Skarbowy,

3). Daty rozpoczęcia i zakończenia ważności zaświadczenia o rejestracji podatkowej sprzedawcy,

4) miejsce rozpoczęcia transportu lub wysyłki oraz miejsce przeznaczenia

5) datę i wysokość generowanych obrotów.

Na żądanie operator musi przekazać te informacje drogą elektroniczną niemieckim organom podatkowym.

Nawet, jeśli użytkownik rynku internetowego nie jest jednostkaᶏ gospodarczaᶏ (np., dlatego, że tylko sporadycznie sprzedaje towary używane), operator będzie zobowiązany zarejestrować nazwę użytkownika, adres i datę urodzenia, a także miejsce rozpoczęcia wysyłki, data i wysokość obrotów.

Odpowiedzialność operatora dotyczy również przestrzegania obowiązków podatku VAT sprzedawcy. Jeśli sprzedawca nie przestrzega swoich obowiązków VAT, niemiecki urząd skarbowy ma prawo powiadomić o tym operatora. Od dnia otrzymania powiadomienia operator jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT od wszystkich sprzedaży, które od tego dnia zostały zrealizowane oraz niezapłacone przez sprzedawce. Operator może uniknąć tej odpowiedzialności, tylko wtedy, gdy zablokuje sprzedawcę na rynku internetowym w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy.

W praktyce można założyć, że operatorzy rynków internetowych bᶒdᶏ się starać wyłączyć odpowiedzialność za zobowiązania sprzedawców w zakresie podatku VAT. Dlatego też operatorzy bᶒdᶏ również żądac od sprzedawców z Polski niezbędnych informacji. Można założyć, że sprzedawcy, którzy nie podadzą tych informacji, zostaną zablokowani przez operatorów na platformach internetowych w Niemczech. Aby uniknąć blokowania, sprzedawcy będą również musieli dostarczyć niezbędne informacje. Głównym elementem nowej ustawy o VAT jest, bowiem zaświadczenie o rejestracji podatkowej przedsiębiorcy w urzędzie skarbowym w Niemczech.

Ze względu na obowiązek podatku VAT w 2019 r., także polscy sprzedawcy będą musieli również zarejestrować się dla celów podatku VAT w Niemczech.

Niemcy rejestracja VAT, handel internetowy niemcy, VAT Amazon, Ebay Niemcy