Politika Prywatnosci
Politika Prywatnosci
Politika Prywatnosci

Polityka Prywatnosci

Kanzlei SLR | Münster
Polityka ochrony danych osobowych

1. Nazwiska oraz dane osob odpowiedzialnych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SLR:

Odpowiedzialny:

1. RAin/StBin Sonja Locatelli,

gesetzliche Berufsbezeichnung: Rechtsanwältin und Steuerberaterin

Fresnostraße 18, D-48159 Münster

Tel: + 49 (0)251 38 44 13-0

Fax: + 49 (0)251 38 44 13-99

eMail: info@kanzlei-slr.de

2. StB Guido Mersmann

gesetzliche Berufsbezeichnung: Steuerberater

Fresnostraße 18, D-48159 Münster

Tel: + 49 (0)251 38 44 13-0

Fax: + 49 (0)251 38 44 13-99

eMail: info@kanzlei-slr.de

3. RA Dr. Marius Sieja,

gesetzliche Berufsbezeichnung: Rechtsanwalt

Melchersstr. 25, D-48149 Münster

Tel: + 49 (0)251 38 44 13-0

Fax: + 49 (0)251 38 44 13-99

eMail: info@kanzlei-slr.de

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Po wywołaniu strony www.kanzlei-slr.de dane są automatycznie wysyłane na serwer tej strony przez przeglądarkę internetową używaną przez użytkownika i przechowywane w pliku dziennika przez określony czas. Do czasu automatycznego usunięcia, następujące dane będą przechowywane bez dalszego wprowadzania ich przez odwiedzającego:

– Adres IP terminala odwiedzającego,

– data i godzina dostępu odwiedzającego,

– Nazwa i adres URL strony, do której użytkownik ma dostęp,

– Strona, z której odwiedzający trafia na stronę internetową kancelarii (tzw. URL odsyłacza),

– Przeglądarka i system operacyjny urządzenia końcowego odwiedzającego oraz nazwa -dostawcy dostępu używanego przez odwiedzającego.

Przetwarzanie tych danych osobowych jest uzasadnione zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) DSGVO. Firma ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w tym celu,

Szybkie nawiązanie połączenia z witryną internetową firmy,

w celu umożliwienia przyjaznego dla użytkownika korzystania z witryny,

uznanie i zagwarantowanie bezpieczeństwa i stabilności systemów, oraz

ułatwienie i usprawnienie zarządzania stroną internetową.

Przetwarzanie nie odbywa się wyraźnie w celu zdobycia wiedzy na temat osoby odwiedzającego stronę internetową.

3. Przekazywanie danych

Dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim, jeżeli

– zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a) DSGVO osoba zainteresowana wyraziła na to wyraźną zgodę,

f) ORSER jest niezbędny do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że osoba, której dane dotyczą, ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę w nieujawnieniu swoich danych,

-do przekazywania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) na DSGVO ciąży obowiązek prawny, lub jest to niezbędne dla realizacji stosunku umownego z osobą zainteresowaną zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) ORS.

W innych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

4 Pliki cookie

Na stronie internetowej używane są tzw. cookies. Są to pakiety danych wymieniane pomiędzy serwerem strony internetowej kancelarii a przeglądarką odwiedzającego. Są one zapisywane podczas odwiedzania strony internetowej przez używane urządzenia (komputer, notebook, tablet, smartfon itp.). W związku z tym pliki cookie nie mogą powodować żadnych uszkodzeń używanych urządzeń. W szczególności nie zawierają wirusów ani innego złośliwego oprogramowania. Informacje są zapisywane w plikach cookie, które w każdym przypadku są powiązane z konkretnym urządzeniem terminalowym. W żaden sposób firma nie może uzyskać natychmiastowej wiedzy na temat tożsamości odwiedzającego stronę internetową.

Pliki cookie są w dużej mierze akceptowane zgodnie z podstawowymi ustawieniami przeglądarki. Ustawienia przeglądarki mogą być ustawione w taki sposób, że ciasteczka nie są akceptowane przez używane urządzenia lub że przed utworzeniem nowego ciasteczka wyświetlany jest specjalny komunikat. Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja plików cookie może oznaczać, że nie wszystkie funkcje witryny mogą być wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób.

Korzystanie z plików cookie służy wygodniejszemu korzystaniu z witryny internetowej kancelarii. Na przykład, ciasteczka sesyjne mogą być używane do ustalenia, czy odwiedzający już odwiedził poszczególne strony witryny. Po opuszczeniu strony internetowej te sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane.

Tymczasowe pliki cookie są wykorzystywane w celu poprawy przyjazności dla użytkownika. Są one przechowywane na urządzeniu odwiedzającego przez określony czas. Po ponownym odwiedzeniu strony internetowej automatycznie zostanie rozpoznane, że odwiedzający już wcześniej odwiedził stronę i które wpisy i ustawienia zostały wprowadzone, aby nie musieć ich powtarzać.

Cookies są również wykorzystywane do analizy połączeń z witryną internetową w celach statystycznych oraz w celu poprawy, jakości usług. Cookies te umożliwiają automatyczne rozpoznanie po ponownym odwiedzeniu strony, że strona została już wcześniej wywołana przez odwiedzającego. Tutaj pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez ciasteczka są uzasadnione do wyżej wymienionych celów w celu ochrony uzasadnionych interesów Rejestru zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.

5. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, jako „osoba, której dane dotyczą” mają Państwo prawo do następujących praw w rozumieniu DSGVO:

5.1 Informacje

Użytkownik może zwrócić się do nas z zapytaniem, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane. Nie ma prawa do informacji, jeśli dostarczenie żądanych informacji naruszyłoby obowiązek zachowania poufności zgodnie z § 83 StBerG lub jeśli informacje te muszą być zachowane w tajemnicy z innych powodów, w szczególności z powodu przeważającego uzasadnionego interesu osoby trzeciej. W przeciwnym razie może istnieć obowiązek udzielenia informacji, jeśli Państwa interesy przeważają nad interesem poufności, w szczególności biorąc pod uwagę bezpośrednie szkody. Ponadto prawo do informacji jest wykluczone, jeżeli dane są przechowywane tylko, dlatego, że nie mogą być usunięte z powodu ustawowych lub prawnych okresów przechowywania lub wyłącznie do celów bezpieczeństwa danych lub kontroli ochrony danych, o ile przekazanie informacji wymagałoby nieproporcjonalnie dużego wysiłku, a przetwarzanie danych do innych celów jest wykluczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Jeśli w Państwa przypadku prawo do informacji nie jest wykluczone, a Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o informacje dotyczące następujących informacji:

cele przetwarzania,

Kategorie przetwarzanych przez Państwa danych osobowych,

odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Państwa dane osobowe są ujawniane, w szczególności odbiorcy w krajach trzecich,

jeśli to możliwe, planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania czasu przechowywania danych,

istnienie prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa lub prawa do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu,

istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych,

jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie, jako osoby, której dane dotyczą, dostępne informacje o pochodzeniu tych danych,

istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania i istotnych informacji na temat logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków zautomatyzowanego procesu decyzyjnego,

w razie konieczności, w przypadku przekazywania danych odbiorcom w państwach trzecich, chyba, że Komisja Europejska podjęła decyzję o adekwatności poziomu ochrony na mocy art. 45 ust. 3 DSGVO, informacje o odpowiednich gwarancjach przewidzianych dla ochrony danych osobowych na mocy art. 46 ust. 2 DSGVO.

5.2 Korekta i uzupełnienie

Jeśli stwierdzą Państwo, że posiadamy od Państwa nieprawidłowe dane osobowe, mogą Państwo poprosić nas o niezwłoczne skorygowanie tych nieprawidłowych danych. W przypadku niekompletnych danych osobowych, które Państwa dotyczą, mogą Państwo poprosić o ich uzupełnienie.

5.3 Wykreślenie

Maja Państwo prawo do odwołania („prawo do bycia zapomnianym”), pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi, prawa do informacji lub do wypełnienia zobowiązania prawnego lub do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym, a zastosowanie ma jeden z poniższych powodów:

Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były przetwarzane.

Podstawą uzasadnienia przetwarzania danych była wyłącznie Państwa zgoda, którą Państwo odwołaliście.

– Wyrażaliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, które podaliśmy do wiadomości publicznej.

– Wyrażacie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które nie zostały przez nas upublicznione i nie ma nadrzędnych, uzasadnionych przyczyn przetwarzania danych.

– Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

– Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu jesteśmy poddani.

Usunięcie nie jest możliwe, jeżeli nie jest możliwe lub jest możliwe jedynie przy nieproporcjonalnym wysiłku w przypadku legalnego, niezautomatyzowanego przetwarzania danych ze względu na szczególny rodzaj przechowywania, a Państwa zainteresowanie usunięciem jest niewielkie. W takim przypadku ograniczenie przetwarzania danych zastępuje usunięcie danych.

5.4 Ograniczenie przetwarzania danych

Mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania danych z jednego z poniższych powodów:

– Kwestionują Państwo dokładność danych osobowych. W takim przypadku ograniczenie może być wymagane na czas, który umożliwia nam sprawdzenie dokładności danych.

– Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i zamiast ich usuwania należy ograniczyć wykorzystanie danych osobowych.

-Nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

– Wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO. Można żądać ograniczenia przetwarzania danych, o ile nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad powodami.

Ograniczenie przetwarzania oznacza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny. Zanim zniesiemy to ograniczenie, mamy obowiązek poinformować o tym Państwa.

5.5 Przekazywalność danych

Mają Państwo prawo do zbywalności danych pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) DSGVO) lub na podstawie umowy, której są Państwo stroną, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. W takim przypadku prawo do przekazywania danych obejmuje następujące prawa, o ile nie narusza to praw i wolności innych osób: Mogą Państwo poprosić nas o otrzymanie danych osobowych, które nam Państwo podali, w formie ustrukturyzowanej, powszechnie stosowanej i nadającej się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo bez przeszkód przekazywać te dane innym osobom odpowiedzialnym z naszej strony. Jeżeli jest to technicznie wykonalne, mogą Państwo poprosić o przekazanie Państwa danych osobowych bezpośrednio innej osobie odpowiedzialnej.

5.6 Sprzeciw

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e) DSGVO (wykonywanie zadań w interesie publicznym lub wykonywanie władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO (uzasadniony interes osoby odpowiedzialnej lub osoby trzeciej), mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze, lit. e) lub lit. f) rozporządzenia nr 772/2004. Po skorzystaniu z prawa sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne powody zasługujące na ochronę, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie to służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również profilowania w związku z taką reklamą bezpośrednią. Po skorzystaniu z tego prawa sprzeciwu dane osobowe, o których mowa, nie będą już wykorzystywane do bezpośrednich celów marketingowych.

Mają Państwo możliwość nieformalnego poinformowania naszej kancelarii prawnej o swoim sprzeciwie telefonicznie, e-mailem, faksem lub na adres pocztowy podany na początku niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

5.7 Cofnięcie zgody

Mają Państwo prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. O odwołaniu zgody można poinformować nieformalnie telefonicznie, pocztą elektroniczną, w razie potrzeby faksem lub na nasz adres pocztowy. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które opiera się na zgodzie aż do momentu otrzymania cofnięcia. Po otrzymaniu odwołania przetwarzanie danych, które odbywało się wyłącznie za Państwa zgodą, zostaje wstrzymane.

5.8 Skarga złożona przez skarżącego

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych odpowiedzialnego za miejsce pobytu lub pracy lub miejsce domniemanego naruszenia.

6 Bezpieczeństwo danych

Stosujemy najczęściej używaną metodę SSL (Secure So Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Zazwyczaj jest to szyfrowanie 256 bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, korzystamy z technologii 128-bit v3. To, czy jedna strona naszej witryny jest przesyłana w zaszyfrowanej formie, można zobaczyć na zamkniętym wyświetlaczu klucza lub symbolu blokady w dolnym pasku stanu przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

7 Status i aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o prywatności datowane jest na 25 maja 2018 r. i zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji tego oświadczenia we właściwym czasie w celu poprawy ochrony danych i/lub dostosowania go do zmian w praktyce urzędowej lub orzecznictwie.