Nowe wymogi dotyczące ustawy przeciwdziałaniu prania pieniędzy i zgłoszenia do rejestru służącego przejrzystości

Już od października 2017 r. spółki są zobowiązane do zgłaszania określonych informacji dotyczących rzeczywistego beneficjenta (beneficjentów) do rejestru służącego przejrzystości. W dniu 1 sierpnia 2021 r. ma wejść w życie nowa ustawa o przejrzystości informacji finansowej w zakresie prania pieniędzy (TraFinG Gw), która przewiduje istotne zmiany w ustawie o praniu pieniędzy.

Powodem planowanych zmian jest przewidziane w prawie europejskim połączenie rejestrów służących przejrzystości państw członkowskich UE. Rząd federalny przychyla się do zawartej już w projekcie ustawy koncepcji rejestru o pełnej przejrzystości. W rezultacie wszystkie niemieckie spółki będą zobowiązane do zgłaszania swoich rzeczywistych beneficjentów do rejestru służącego przejrzystości, w tym te, które są obecnie zwolnione lub uprzywilejowane w zakresie zgłaszania swoich rzeczywistych beneficjentów do rejestru służącego przejrzystości.

E-TraFinG Gw wpłynie zatem szczególnie na przedsiębiorstwa, które do tej pory korzystały z fikcji notyfikacyjnej zawartej w art. 20 ust. 2 GwG. Zmiany nastąpią również dla spółek notowanych na rynku zorganizowanym oraz ich spółek zależnych, w przypadku których obowiązek zgłaszania rzeczywistych beneficjentów do rejestru służącego przejrzystości był dotychczas zawsze (w przypadku spółek zależnych regularnie) uznawany za spełniony. W uzasadnieniu do E-TraFinG Gw mówi się o około 2,3 mln przedsiębiorstw, których to dotyczy.

Zniesienie fikcji notyfikacyjnych

Istotą projektu rządowego jest podniesienie rangi rejestru służącego przejrzystości z rejestru ogólnego do rejestru pełnego. Zniesienie wszystkich mających wcześniej zastosowanie fikcji dotyczących powiadamiania w sekcji 20 (2) AMLA i wynikający z tego obowiązek powiadamiania po raz pierwszy dla wielu przedsiębiorstw, które pozostają również zobowiązane do powiadamiania na bieżąco w odniesieniu do wszelkich zmian, stwarza znaczne dodatkowe obciążenie dla wielu stron zobowiązanych. Dotyczy to w szczególności powiadomień, które muszą być publikowane w kilku rejestrach jednocześnie, ponieważ skutkuje to obowiązkiem „prowadzenia dwóch rejestrów”.

W przypadku naruszeń istnieje groźba kar pieniężnych, w niektórych przypadkach znacznych, które są ustalane w zależności od obrotów przedsiębiorstw.

Kogo dotyczą te zmiany?

Zasadniczo §§ 18 i nast. AMLA przewiduje obowiązek wpisania rzeczywistego beneficjenta (rzeczywistych beneficjentów) do rejestru służącego przejrzystości. Obowiązki te spoczywają na osobach prawnych prawa prywatnego i zarejestrowanych spółkach osobowych (§ 20 AMLA), jak również na zarządcach trustów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Niemczech (§ 21 AMLA).

Stowarzyszenia na mocy sekcji 20 (1) AMLA, w przypadku, których odpowiednie informacje na temat rzeczywistego beneficjenta są już dostępne w innych rejestrach (mianowicie w rejestrach handlowych, partnerskich, spółdzielczych, stowarzyszeń i spółek), jak również spółki notowane na giełdzie, zostały zwolnione z tego wymogu powiadomienia na mocy sekcji 20 (2) zdanie 2 AMLA w starej wersji, tj. w szczególności:

– AG, GmbH (także gGmbH i UG), KGaAs, stowarzyszenia i spółdzielnie zarejestrowane, spółki europejskie, fundacje prawa cywilnego, OHGs, KGs (także GmbH & Co. KG), spółki osobowe (także z ograniczoną odpowiedzialnością zawodową), „niemieckie” europejskie spółki akcyjne oraz EEIVs.

Zgodnie z art. 20 AMLA (nowa wersja) przedsiębiorstwa te nie mogą już powoływać się na fikcyjne zgłoszenia i w związku z tym będą musiały w przyszłości dokonywać odpowiednich zgłoszeń do rejestru służącego przejrzystości, a w szczególności aktualizować je na bieżąco. Większość przedsiębiorstw, które początkowo korzystały z fikcji zgłoszenia, musi odtąd zapewnić przestrzeganie kompleksowych obowiązków zgłoszenia w celu zagwarantowania spójnej strategii zgodności.

Zakres obowiązków informowania/terminy realizacji

Od tej pory informacje z sekcji 19 (1) AMLA w starej wersji, które muszą być przekazywane do rejestru, obejmują również wszystkie narodowości danych osób fizycznych oprócz imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, rodzaju i zakresu interesów gospodarczych oraz narodowości.

Projekt rządowy przewiduje, że TraFinG wejdzie w życie z dniem 1.8.2021 r., a obowiązki sprawozdawcze będą wypełniane dopiero w późniejszym terminie. W projekcie przewidziano rozłożone w czasie terminy wdrożenia w zależności od formy prawnej jednostki sprawozdawczej.

Zgodnie z obecnym projektem, zgłoszenie musi zostać złożone przez

– AG, SE lub KGaA do dnia 31.3.2022 r,

– w przypadku GmbH, spółdzielni, spółdzielni europejskiej lub spółki osobowej do 30.6.2022 r;

– a we wszystkich innych przypadkach (w szczególności w spółkach osobowych) do 31.12.2022 r.

Zalecenie:

Zaleca się jednak sprawdzenie, jakim aktualnym obowiązkom sprawozdawczym podlega już własne przedsiębiorstwo i czy ostatnie sprawozdania do rejestru przejrzystości są nadal aktualne. Przedsiębiorstwa, które były zwolnione z obowiązku notyfikacji ze względu na poprzednią fikcję notyfikacyjną, muszą w przyszłości dokonać odpowiednich notyfikacji po raz pierwszy i stale je dostosowywać, zwłaszcza w przypadku zmian. Jeżeli na przykład dyrektorzy zarządzający spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostali zgłoszeni do rejestru służącego przejrzystości, jako właściciele faktyczni, a następnie jeden z nich wystąpi ze spółki, w przyszłości musi to zostać zgłoszone zarówno do rejestru handlowego, jak i rejestru służącego przejrzystości. Zgłoszenia do rejestru jawności mogą być jednak dokonywane bez udziału notariusza, ale przez samą spółkę lub przez doradcę posiadającego pełnomocnictwo.

Chętnie doradzimy Państwu w zakresie badania i wdrażania nowych wymogów dotyczących zgłoszeń.